แสดงความขอบคุณ
 
                            ปวิณ  หวังศุภกิจโกศล ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลสิรินธร  พร้อมคณะเข้าแสดงความขอบคุณ นพ.สามารถ ตันอริยกุล ผอ.สำนักการแพทย์ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาด้านบริการทางการแพทย์เพื่อบริการประชาชนโดยมี นพ.พิพัฒน์ เกรียงวัฒนศิริ ผอ.โรงพยาบาล สิรินธรร่วมขอบคุณด้วย ที่สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

  "โรงพยาบาลแห่งอาเซียน(Asean Economics Community - AEC)

 

                         ในปี 2558 ประเทศไทยและ อีก 9 ชาติเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ (Asean Economics Community - AEC) ซึ่งคือการรวมตัวกันของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองกับคู่ค้า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก รวมถึงมีการยกเว้นภาษีสินค้าบางชนิดให้กับประเทศสมาชิก เพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคมีความเจริญมั่งคั่ง มั่นคง ประชาชนอยู่ดีกินดี  ซึ่งทั้งรัฐบาลและเอกชนไทย ต่างเตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งบุคลากร เครื่องไม้เครื่องมือ มาตรฐานของสถานประกอบการ ทั้งนี้เพื่อรับมือการแข่งขัน ที่จะยิ่งเข้มข้นตามตลาดที่ใหญ่ขึ้น

 

                     การบริการด้านสาธารณสุขเป็นบริการนำร่องที่สำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวม ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียน ที่มีความพร้อม มีศักยภาพ ตลอดจนความรู้ ความสามารถของแพทย์ที่มีชื่อเสียงในด้านต่าง ๆ จำนวนมาก   สำหรับศูนย์กลางด้านการให้บริการสาธารณสุข หรือ Medical hub เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพของนานาชาติ ในปี 2555-2559   เพื่อเป็นกรอบในการกำหนดรูปแบบแนวทางการดำเนินงานของศูนย์บริการ สุขภาพทั่วประเทศ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยอีกด้านหนึ่ง มีเป้าหมายหลัก 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การรักษาพยาบาล เช่น ทันตกรรม การรักษาโรคเฉพาะทาง การพำนักระยะยาว 2.การส่งเสริม สุขภาพ เช่น สปา นวดเพื่อสุขภาพ 3.ผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐานจีเอซีพี (GACP) ขององค์การอนามัยโลก และ 4.การเพิ่มผลผลิตด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกส่งเสริมให้จัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ทางเลือกทุกภูมิภาค ให้โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนเปิดคลินิกแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาล

 

                      ทั้งนี้ โรงพยาบาลสิรินธร เป็นอีกโรงพยาบาลนึ่งที่ต้องจับตามองเพราะอยู่ใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิมากที่สุด โรงพยาบาลสิรินธร สังกัดสำนักการแพทย์ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร  ซึ่งมีอาคารสถานที่รวมถึงที่ดินกว่า90ไร่ บนถนนอ่อนนุช-ลาดกระบังและอาคารผู้ป่วยเปิดใช้เพียง30%ที่เหลือยังมิได้เปิดใช้    เนื่องจากขาดอัตรากำลังเจ้าหน้าที่แพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และจำนวนเตียงทำการรักษาไม่เพียงพอ  ปัจจุบันมี 242 เตียง มีอัตราแพทย์และพยาบาล เพียงไม่ถึง 300 คน ซึ่งถือว่ายังไม่สามารถรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมาก   ตัวเลขในปีที่ผ่านมามีสถิติผู้มารับบริการเฉลี่ย3.4แสนคนต่อปีและจะมีมากขึ้นตามจำนวนประชากรฝั่งตะวันออกของกรุงเทพที่มีการขยายตัวของชุมชนเมือง และรวมถึงการรองรับกับประชาคมอาเซียนที่จะมีผู้คนจากกลุ่มสมาชิกอาเซียนและนักท่องเที่ยวจากทวีปอื่นๆ จำนวนมากที่จะหลั่งไหลเขามาในประเทศไทยโดยผ่านสนามบินสุวรรณภูมินี้  ก่อนจะถึงวันนั้นคงต้องช่วยกันระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องช่วยกันพิจารณาเร่งด่วนในการยกระดับคุณภาพและเพิ่มบุคลากรให้แก่โรงพยาบาลสิรินธรเป็นโรงพยาบาลขนาด 800 เตียง ที่จะบูรณาการการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรอย่างสมบูรณ์แบบในการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค สร้างเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูสมรรถภาพ ครอบคลุมมิติด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และจิตวิญญาณ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐที่จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพของนานาชาติ และให้สมกับเป็นโรงพยาบาลของรัฐที่อยู่ใกล้สนามบินนานาชาติอย่างสุวรรณภูมิมากที่สุด รวมถึงเป็นหน้าตาของประเทศไทยของเราอีกด้วย"

 

http://www.ryt9.com/s/nnd/830687

 แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ

โรงพยาบาลสิริธร
สถานที่ สำนักการแพทย์
โพสต์เมื่อ วันเสาร์ ที่ 6 กรกฏาคม 2556
เวลา 18:33
เข้าชม 4,920 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/aZANBT