รัตนพัฒน์ ปีวิเศษกุลเดช


 

    "จงเป็นมิตร  จงให้สิ่งที่ดีต่อกัน  เมื่อยามมีลมหายใจ

 ชัยชนะบนความพ่ายแพ้      หาความสุขอย่างจีรังไม่มี "

 

 

ตำแหน่ง           ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนด้านตลาดการค้าชายแดน และด้านพลังงาน

                        ประธาน สำนักงานปีวิเศษกุลเดช กฎหมายและนายหน้าประกันวินาศภัย

                        อาจารย์พิเศษ/สาขารัฐประศาสนศาสตร์,  วิทยากร/การค้าชายแดน/อาเซียน/GMS.

                        ผู้ประนีประนอม ประจำศาลแขวงนนทบุรี ศาลจังหวัดนนทบุรี

สำนักงานเลขที่   ๔๑๑ ม.๔  เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ๑๐๕๒๐

                         โทรศัพท์ : ๐๒-๙๑๕๒๑๒๕   มือถือ ๐๘๒-๔๔๘-๔๔๘๘  แฟกซ์ : ๐๒-๙๑๕๒๑๒๔   

                         e-mail: ittipat_71@hotmail.com       http://www.chamoispee.com

 

งานด้านสังคม ผู้เชี่ยวชาญประจำสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หมายเลข ๑๙๕ (๑ส.ค.๒๕๕๗-ปัจจุบัน  )

                       ผู้ประนีประนอม ประจำศาลแขวงนนทบุรี, ศาลจังหวัดนนทบุรี (๒๕๕๔- ปัจจุบัน)    

                       ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญัติแร่ พ.ศ. ....

                       เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ การพลังงาน สนช.(๒๕๕๗-ปัจจุบัน  )

                       อนุกรรมาธิการและเลขานุการคณะอนุกรรมาธิการพลังงานฟอสซิล สนช.(๒๕๕๗-ปัจจุบัน  )          

                       รองประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับ

                       สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ กรมพินิจฯ กระทรวงยุติธรรม(๒๕๕๓-๕๖)

                       ผู้ช่วยประธานคณะกรรมการ สงเคราะห์เด็ดและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรุงเทพฯ          

                       กรมพินิจฯ กระทรวงยุติธรรม(๒๕๕๑-๕๓)

                       ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองมาบตาพุด  จังหวัดระยอง(๒๕๕๕)

                       กรรมการที่ปรึกษาประจำ โรงพยาบาล สิรินธร สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร(๒๕๕๕-ปัจจุบัน)

 

การฝึกอบรม   หลักสูตรวุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญประจำรัฐสภา รุ่นที่๗ สถาบันพระปกเกล้า

                       หลักสูตรเทคนิคการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี(๒๕๕๗)

                       หลักสูตรความรู้และเทคนิคการไกล่เกลี่ยคดี ศาลแพ่ง (เพื่อขึ้นทะเบียนสำนักงานศาลยุติธรรม๕๖)                                                                                            

                       หลักสูตรการคุ้มครองสิทธิและการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยใน-                                     

                       -ระบบศาลยุติธรรม สถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี(๒๕๕๖)                                                      

                       หลักสูตร จิตวิทยาเบื้องต้นและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ศาลแขวงนนทบุรี(๒๕๕๖)                                                                   

                       หลักสูตรความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยคดี ศาลจังหวัดนนทบุรี(๒๕๕๕)                                                                         

                       หลักสูตรความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยคดี ศาลแขวงนนทบุรี(๒๕๕๔)                                                                 

                       หลักสูตรความรู้ด้านกฎหมายประกันวินาศภัย กรมการประกันภัย (๒๕๔๘)

                       หลักสูตรความรู้ด้าน MIND MAP จาก Buzan Centre Thailand (๒๕๔๖)

                       หลักสูตรแนวทางการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ รุ่นที่๑

                       สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ (๒๕๕๑)

 

 

ประสบการณ์  อนุกรรมาธิการ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS.)  สภาผู้แทนราษฎร(๒๕๕๕-๕๖)                                                                                

                       ที่ปรึกษาประจำประธานคณะกรรมาธิการ กิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร(๒๕๕๕-๕๖)                                                                     

                       ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร(๒๕๕๔-๕๕)                                                                 

                       เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ กิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร(๒๕๕๒-๕๓)

                       คณะทำงานโครงการสำรวจเส้นทางเศรษฐกิจ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS.)ครั้งที่๑-๒(๒๕๕๒-๔)

                       (นำคณะนักธุรกิจร่วมเดินทางสำรวจเส้นทางการลงทุน ไทย-สปป.ลาว-เวียดนาม-จีนตอนใต้)

                       อนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา กฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าชายแดน(๒๕๕๓-๕๔)

                       ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ กิจการชายแดนไทย สภาผู้แทนราษฎร(๒๕๕๔)

                       ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประธานคณะกรรมาธิการ การศึกษา สภาผู้แทนราษฎร(๒๕๕๑)

                       อาจารย์พิเศษ/วิทยากรพิเศษ บรรยายเรื่องการค้าชายแดน /ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

                       อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี(๒๕๕๐-๕๒)

                       ผู้ดำเนินรายการ “ครบเครื่องเมืองไทย” สถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิ ช่อง๕(๒๕๕๐-๕๑)

                       คอร์ลัมพ์นิสแวดวงสีกากี น.ส.พ.วงการธุรกิจ (๒๕๓๘-๔๐)

                       บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร NEWS AWORD

                       ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ กองบัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๑

                       ประชาสัมพันธ์ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค๑(๒๕๔๔-๔๕)                                            

                       ประชาสัมพันธ์ประจำสำนักงานรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค๑(๒๕๔๑-๔๔)                                         

                       ประชาสัมพันธ์ประจำสำนักงานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค๑(๒๕๓๙-๔๑)                                     

                       - สมัยพลตำรวจโท พิชิต  ควรเดชะคุปต์ ปี ๒๕๓๙-๒๕๔๕  - สมัยพลตำรวจตรี สมชัย  เจริญทรัพย์ ปี ๒๕๔๖

                       ผู้ดำเนินรายการ “สรรสาระ” สถานีวิทยุ วพท.FM.90.5MHz Nation

                       ผู้ประสานงานผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (พล.ต.อ.พิชิต ควรเดชะคุปต์) ๒๕๔๙

                       ที่ปรึกษาประจำตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(นายสุชาติ บรรดาศักดิ์) จังหวัดนนทบุรี(๒๕๔๖-๔๘)

                       ที่ปรึกษาประจำตัวผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ(พลโท ชุมพร วิเชียร)        

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์    (จ.ช.)

 


อัลบั้มภาพ


แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ
 • peewisez

  ทักทายทุกท่านครับที่แวะมาเยี่ยมเยือน

  โพสเมื่อ 16 เม.ย. 57 เวลา 20:08
 • omem16

  มาเยี่ยมครับ

  โพสเมื่อ 25 ต.ค. 56 เวลา 23:21
 • omem16

  สวัสดีครับผม

  โพสเมื่อ 13 ต.ค. 56 เวลา 21:15
 • kotaemkean2

  แวะมาเยี่ยมคะ

  โพสเมื่อ 15 ส.ค. 56 เวลา 08:09
 • ronphoto

  แวะมาทักทายครับ

  โพสเมื่อ 23 เม.ย. 56 เวลา 12:45
 • kotaemkean2

  พี่อุ๋มก็มาด้วยเหรอ

  โพสเมื่อ 22 เม.ย. 56 เวลา 23:42
 • kotaemkean

  สวัสดีค่ะอาจารย์

  โพสเมื่อ 22 เม.ย. 56 เวลา 10:10
 • kotaemkean

  อุ้ย..ล้อเล่นค่ะ

  โพสเมื่อ 22 เม.ย. 56 เวลา 10:09
 • kotaemkean

  แวะมาเยี่ยมครับ

  โพสเมื่อ 22 เม.ย. 56 เวลา 10:09
 • kotaemkean2

  ดีค่ะ

  โพสเมื่อ 19 เม.ย. 56 เวลา 20:42
 • peewisez

  สวัสดี

  โพสเมื่อ 16 เม.ย. 56 เวลา 16:26
LINEtu pee
Mobile0824484488
Websitehttp://www.chamoispee.com